Rozšíření systému předcházení vzniku odpadů ve městě Tábor

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Tábor
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003102
Zahájení projektu: 24. 7. 2017
Ukončení projektu: 27. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, má 2 části: 1) rozšíření systému dom. kompostování (nákup kompostérů), 2) zavedení sběru odložených knih (ve 4 sběr. dvorech Tábor).Cíle: snížení množství biolog. rozložitel. odpadů odkládaných na skládky KO, zkvalitnění separace BRO, úspora finan. prostředků určených na likvidaci směsného KO a černých skládek, naplňování POH města.Předpoklad: systém dom. kompostování - již zaveden, rizika - téměř bez rizik. Umístění - zahrady RD, 4 SD Tábor.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 646 070,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 290 482,95 Kč
 
Celková částka: 1 936 553,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena