Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jan Perner
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001060
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera povede ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek a ke snížení fugitivních emisí TZL, které vznikají při obrábění a svařování kovových dílů. Instalací posuzovaného zařízení by mělo dojít ke snížení emisí z posuzované provozovny o přibližně 0,233 t/r TZL, resp. 0,193 t/r PM2,5, což bude mít příznivý vliv na imisní situaci v oblasti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 722 750,25 Kč
Národní soukromá částka: 304 014,75 Kč
 
Celková částka: 2 026 765,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena