AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001110
Zahájení projektu: 21. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem realizace projektu je snížení emisí TZL z provozu homogenizační skládky sever. Jedná se o úpravu dopravních tras vstupních materiálů a úpravu povrchové vrstvy skládky, na které vznikají fugitivní emise, nanesením technologické funkční vrstvy, nástřikem přípravku, který je určen k dočasné nebo trvalé snížení prašnosti s schopností dočasného nebo trvalého uzavření povrchu. Skládka je situována v areálu společnosti ArcelorMittal a.s. na pozemcích investora.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 66 194 892,50 Kč
Národní soukromá částka: 54 159 457,50 Kč
 
Celková částka: 120 354 350,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena