Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Povodí Ohře, státní podnik
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010560
Zahájení projektu: 30. 10. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

VD Nechranice je umístěno v ř. km 103,44 významného vodního toku Ohře. Jedná se o víceúčelové dílo, jehož jedním z hlavních účelů je částečná ochrana území před povodněmi. Oblast pod VD je zaplavována už velmi malými povodněmi, proto studie proveditelnosti posoudí rozliv vody v území pod VD po soutok s řekou Labe a navrhne technická opatření v předmětném úseku, která umožní zvýšení neškodného odtoku z VD. Spolu s opatřeními přímo na VD povedou ke snížení četnosti rozlivu vody při povodních.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 519 934,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 797 635,50 Kč
 
Celková částka: 5 317 570,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena