Nučice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC NUČICE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004722
Zahájení projektu: 23. 3. 2018
Ukončení projektu: 28. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Rekonstrukce a intenzifikace stávající mechanicko - biologické čistírny odpadních vod s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 1500 EO je navrženo na výhledovou kapacitu 2800 EO na pozemku p.č. st.1057, 79/6, 79/1 a 79/4. Stavba bude sloužit k odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí v obci Nučice a z části nemovitostí sousední obce Mezouň po zrušení stávající kořenové čistírny v jižní části obce a přepojení veškeré kanalizace na centrální ČOV Nučice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 220 462,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 509 493,45 Kč
 
Celková částka: 22 306 608,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena