KRATONOHY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC KRATONOHY
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004857
Zahájení projektu: 4. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o novostavbu oddílné kanalizace v celé obci a výstavbu nové ČOV. Navržená kanalizace splašková bude DN 250 a 300, původní mělká kanalizace zůstane sloužit jako dešťová pro odvedení srážkových vod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 345 903,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 825 747,73 Kč
 
Celková částka: 69 562 202,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena