Kounice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004723
Zahájení projektu: 30. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a intenzifikace stávající mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1500 EO. Po intenzifikaci bude kapacita ČOV 2500 EO. Nová ČOV bude v budoucnu sloužit pro čištění odpadních vod z městysu Kounice a z obce Černíky. Změnou technologie čištění odpadních vod dojde dále ke zlepšení kvality vypouštěných vod do recipientu. Nová ČOV bude stát na st.p. 640, parc.č. 951/10,951/11 v katastrálním území Kounice

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 322 696,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 174 593,44 Kč
 
Celková částka: 19 329 719,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena