Kanalizace Hlušice 2.etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC HLUŠICE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001194
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je dobudování sítě oddílné splaškové kanalizace a to tak, aby byla možnost napojení všech nemovitostí v obci na ČOV Hlušice. Stávající kanalizace v obci bude ponechána jako dešťová. Stavba bude realizována v intravilánu obce. Pozemky, určené pro realizaci veřejné oddílné splaškové kanalizace, jsou v současné době užívány z velké části jako silnice III. tř. či místní komunikace. Po realizaci stavby nedojde ke změně jejich využití. Projekt řeší i výstavbu kanalizačních přípojek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 502 028,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 794 475,54 Kč
 
Celková částka: 33 728 671,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena