Intenzifikace ČOV Lomnice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Lomnice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001292
Zahájení projektu: 19. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 21. 7. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Intenzifikace ČOV Lomnice řeší změnu technologie ČOV a rekonstrukci stávajících objektů ČOV, jejímž smyslem je zvýšení kapacity z 500 EO na 1450 EO. Projekt také řeší akumulaci ředěných odpadních vod z jednotné kanalizační sítě pro snížení hydraulického zatížení ČOV a zřízení odlehčovací komory na jednotné stoce jako součást dešťové zdrže. Rovněž bude realizováno prodloužení odlehčovací stoky z odlehčovací komory. Předpokladem realizace projektu je získání finanční podpory z OPŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 854 830,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 268 499,43 Kč
 
Celková částka: 20 164 439,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena