Eliminace příčin a následků povodní z přívalových srážek v k.ú. Radiměř

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Radiměř
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002219
Zahájení projektu: 7. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obec Radiměř je ohrožena povodněmi. Povodňovými rozlivy je na jejím území ohroženo až 36 budov. Tento fakt je zanesen do vodohospodářského plánování dokumentem "Riziková území při přívalových srážkách v ČR". Předmětem projektu je analýza odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v souladu s aktuální platnou metodikou MŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 364 804,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 240 847,80 Kč
 
Celková částka: 1 605 652,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena