Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

V souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015-2025 bude v rámci projektu vytvořen nový strategický dokument Koncepce sociálního bydlení města Ostravy (Koncepce), rozšířený o koncepci celého bytového fondu v majetku města Ostravy. V rámci projektu proběhne pilotní ověření sociálního bydlení - krizového, sociálního, dostupného. Pilotní ověření umožní vyzkoušet spolupráci klíčových aktérů, výběr bytů, formy sociální práce s klienty apod. Poznatky z pilotáže budou zapracovány do Koncepce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 414 348,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 190 767,40 Kč
 
Celková částka: 14 605 116,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena