Komplex sociální a pracovní integrace

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: RUBIKON Centrum, z.ú.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000640
Zahájení projektu: 1. 5. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

PRO KOHO? Osoby soc. vyloučené (nebo ohrožené) žijící v Chodově se zaměřením na nezam. osoby s trestní minulostí. PROČ? Problém nízké zam. a soc. vyloučení má negativ. dopad na město, obyvatele i celou společnost. CÍL? Vybavit min. 55 osob z CS kompetencemi pro uplatnění ve společnosti a 30 z nich připravit pro okamžité uplatnění na trhu práce. JAK? Pomocí komplex. podpory zaměřené na faktory soc. vyloučení a trest. minulosti KDO? NNO 21 let pracující s CS v oblasti integrace a zadluženosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 808 433,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 672 076,47 Kč
 
Celková částka: 4 480 510,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena