Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zahájit proces snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR, propojit hlavní aktéry/ky tohoto jevu za účelem změnit současnou neuspokojivou situaci, zvýšit povědomí o problému a o jeho komplexnosti a navrhnout a v praxi ověřit inovativní nástroje a přístupy k řešení dané problematiky. Zastřešující klíčovou aktivitou projektu bude tvorba strategického dokumentu na vládní úrovni tzv. Akční plán pro snižování rozdílu pro snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 68 510 143,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 389 966,10 Kč
 
Celková částka: 84 900 109,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena