Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Třebíč

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: MĚSTO TŘEBÍČ
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/01.00218
Zahájení projektu: 25. 5. 2007
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Územně analytické podklady jsou pořízovány v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 4-5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Pořizovatelem Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Třebíč je Oddělení Úřad územního plánování.
Samotný dokument je členěn na textovou a grafickou část, kde je proveden rozbor stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 583 270,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 102 930,00 Kč
 
Celková částka: 686 200,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena