Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KN Liberec

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00078
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Modernizace, obnova a pořízení nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství v rámci projektu Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen KN Liberec) se zaměřuje na zvýšení úrovně standardu vybavenosti jejího traumacentra. Výstupem projektu je obměna transportních, resuscitačních lůžek a lůžek JIP s přístroji pro monitorování, podporu a udržení vitálních funkcí, zlepšení vybavenosti urgentního příjmu a zejména obnova technického zázemí, technologií a nové vybavení operačních sálů. Přínosem realizace projektu bude zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o pacienty se závažnými poraněními, kteří jsou často přivážení do TC KN Liberec v bezprostředním ohrožení života. Projekt je obnovou, modernizací a rozšířením stávajícího vybavení TC KN Liberec v rozsahu daném 1.Výzvou MZ, přínosem pro oblast prvního kontaktu s pacientem (urgentní příjem), resuscitace, akutní péče a chirurgické péče. TC KN Liberec zajišťuje komplexní péči o pacienty Libereckého kraje se závažnými poraněními.Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu se Zdravotním plánem Libereckého kraje, koncepcí traumatologické péče ČR; reflektují trendy potřebnosti péče o pacienty se závažnými poraněními ve spádové oblasti a v rámci ní postavení a možnosti KN Liberec. Cíle a výstupy projektu také odpovídají a naplňující cíle oblasti intervence 3.2IOP, prioritní osy 3IOP i cíle Integrovaného operačního programu, vzájemně se potencují s výstupy oblasti intervence 3.4IOP. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic spádové oblasti, což nelze v žádosti Benefit - horizontální kritéria, vyznačit); v rámci indikátoru projektu vztažených k úrovni standardu vybavenosti je cílem dosáhnout 78,1% vůči stávajícím 34,4% - viz. příl.č.20.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 70 373 404,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 418 836,00 Kč
 
Celková částka: 82 792 240,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena