Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0078
Zahájení projektu: 1. 12. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Realizace navrhovaného projektu zajistí pro Českou republiku následující činnosti a kompetence: (i) účast na mezinárodních projektech VaV v oblasti neurobiologie neuro-degenerativních a psychiatrických onemocnění, (tj. projektů základního výzkumu); (ii) mezinárodní projekty VaV v oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřením na medicínské technologie a neurobiologii; (iii) maximální možnou úroveň veřejné zdravotnické péče v oblasti diagnostiky a léčby neuropsychiatrických onemocnění a stárnutí; (iv) aktivní přístup k finančním zdrojům mezinárodních poskytovatelů (zejména 7. Rámcový program. Public Health a e-Content Plus); (v) rozvoj regionálních, technologicky orientovaných, inovačních firem v oblasti diagnostických přístrojů a biotechnologického průmyslu a (vi) zatraktivní ČR pro špičkové zahraniční odborníky a umožní tak přenos jejich znalostí do ČR, což umožní trvalý rozvoj znalostí českých odborníků v oblastech humánní medicíny, farmacie, biotechnologií, biomedicínského inženýrství anavazujících oborů. Navrženou realizaci pak odráží uspořádání a vnitřní návaznost plánovaných výzkumných aktivit, které pokrývají celou oblast aplikovaných a klinických neurověd od základního molekulárního a behaviorálního výzkumu, přes testování nových farmak, léčebných a diagnostických prostředků a vlastní výzkum klinický. Na úrovni populační pak navazují aktivity zaměřené na epidemiologii a strategické plánování v oblasti duševního zdraví. Pro dosažení uvedených prioritních cílů je potřebnérozšíření technického a přístrojového zázemí žadatelské organizace (PCP) v podobě nově koncipovaného pracoviště, které umožní výrazně rozšířit stávající výzkumné kapacity žadatelské organizace. V rámci realizace projektu NUDZ tak v letech 2011-2015 vznikne špičkové výzkumné pracoviště inovativní medicíny, které svou působností bude vysoce konkurenceschopné nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním srovnání.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 704 083 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 124 249 941,00 Kč
 
Celková částka: 828 332 941,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena