Rekonstrukce areálu Bílinské Kyselky

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.3.00/12.00665
Zahájení projektu: 17. 6. 2010
Ukončení projektu: 31. 7. 2015
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Firma BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS CZ a.s. je výrobce minerální vody Bílinské kyselky a Zaječické hořké v tradiční lázeňské oblasti. Předmětem projektu je rozsáhlá rekonstrukce jejich výrobního závodu, do kterého již nebylo delší dobu investováno a je ve značně zanedbaném stavu, který brání jeho efektivnímu využívání. Původní objekty Stáčírny byly postaveny koncem 19. století. V průběhu své existence došlo k mnoha přestavbám, dostavbám a stavebním úpravám v souvislosti modernizacemi a s rozšiřováním provozu. Mnohé z těchto úprav byly provedeny nekoncepčně. Většina úprav též nebrala ohled na objekty architektonicky hodnotné. Díky zanedbané údržbě, nevhodným opravám a chaotickým dostavbám v dřívějších letech je současný technický stav areálu podprůměrný. Areál jako celek je zapsán v seznamu chráněných nemovitych památek pod pol. Č. 2560/4 stáčírna č.p. 122 MP. Žadatel nezpůsobil zanedbaný stav nemovistosti. Projekt splňuje podmínky II. výzvy programu Nemovitosti: náklady na rekonstrukci areálu převýší stávající odhadovanou cenu objektů a podlahová plocha po realizaci projektu bude několikanásobně vyšší než minimální požadovaná plocha. Pozn.: - v areálu firmy je železniční vlečka, která v současnoti není funkční, ale společnost plánuje její zprovoznění v souvislosti s nárůstem odběru jejích produktů - doplňující informace k firmě jsou uvedeny přílohách v Seznamu dokumentů - Projektem je dotčený soubor budov vedený pod č.p. 122, stojících na pozemku parc. č. 1945 v katastrální území Bílina. Pro přehlednost, odlišný charakter, stáří a technický stav jednotlivých částí stavby č.p.122, určených k rekonstrukci či demolici, bylo provedeno číselné o značení těchto částí (objektů) - toto rozlišení je však provedeno pro účely projektu, jedná se pouze o jednu p.č. 1945.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 469 150,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 729 850,00 Kč
Soukromé zdroje: 38 799 335,00 Kč
 
Celková částka: 96 998 335,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena