Výsadba prvků ÚSES v obci Tučín - lokální biocentrum LBC 10/46d a lokální biokoridor LBK 15/46

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Tučín
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.01776
Zahájení projektu: 15. 10. 2008
Ukončení projektu: 13. 7. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byla realizace chybějících prvků územních systémů ekologické stability, výsadba krajinných struktur - prvků ÚSES na k.ú. Tučín, v severovýchodní části obce. Dnes jsou plochy plně zemědělsky využívány jako orná půda, byť jsou v katastru nemovitostí v souladu se schválenou Komplexní pozemkovou úpravou zapsány na listu vlastnictví jako ostatní plocha - zeleň.
V lokálním biocentru LBC 10/46d budou jádro tvořit stromy vysazené plošně do prostoru mimo chráněné vedení VN, vedoucího souběžně s přilehlou cestou (při západní straně). V ochranném pásmu nadzemního vedení budou souvisle vysazeny keře s travnatým lemem, keře budou uvažovány ve výšce 3 m. Skupinově budou keře lemovat stromové výsadby také ve východní části biocentra.
Lokální biokoridor LBK 15/46 bude tvořen třemi řadami stromů lemovanými podél pole skupinami keřů.
Realizací vegetačních úprav budou účelně skloubeny požadavky na praktické a estetické efekty zeleně s nároky na zvýšení ekologické stability krajiny. Dřevinná skladba vychází z přirozené dřevinné skladby, odpovídající místním stanovištním podmínkám s přihlédnutím k místním specifikům, zohledňuje rovněž stávající i uvažované využití území.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 527 855,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 93 151,00 Kč
 
Celková částka: 621 007,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena