Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Povodí Moravy, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01702
Zahájení projektu: 12. 1. 2009
Ukončení projektu: 18. 1. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt podporuje zachování prvků přirozené říční morfologie, diverzitu dna, propojuje stávající fragmenty vodního toku a zakládá chybějící krajinné prvky, například rekonstruuje  břehové porosty.

V rámci projektu byly stávající morfologické prvky doplněny skupinami osamělých balvanů, kamennými výhony a neúplnými řadami balvanů. Na vhodných místech byla korytotvorná činnost podpořena také zmenšením sklonu svahů nebo rozšířením koryta. Stupně byly přeměněny na přírodě blízké balvanité rampy umožňující migraci ryb a dalších organismů vázaných na vodní prostředí. Vhodné zachované pozemky v údolní nivě byly využity k vytvoření dvou poříčních tůní s rozdílným vodním režimem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 170 948,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 206 637,00 Kč
 
Celková částka: 21 377 586,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena