Rybník Chlumany - revitalizace rybníka, rekonstrukce hráze, bezpečnostní přepad

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC CHLUMANY
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.00800
Zahájení projektu: 10. 11. 2008
Ukončení projektu: 17. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Rybník se nachází v intravilánu obce Chlumany na parcele č. 706 . Do rybníka je zaústěna bezejmená vodoteč. V současné době je zdrž rybníka značně zanesa sedimentem z okolních zemědělských pozemků - převážně rolí a luk. V červenci 2006 zasáhly Chlumany záplavové deště. V té době bylo nejvíce postiženým místem pravě bezprostřední okolí rybníka a rybník samotný.Přívalová vlna se přelila přes hráz a hrozilo dokonce protržení hráze rybníka. Aby se tato situace neopakovala, je v současné době rybník vypuštěn. Hráz rybníka je nepřejezná a přístup k ní je po místní obecní cestě. Návodní svah rybníka, koruma hráze a svahy jsou porušené.
Obsahem našeho projektu byla celková revitalizace rybníka, která zahrnovala jeho odbahnění a dále rekonstrukci hráze a opravu bezpečnostního přepadu. Realizací projektu došlo ke zvýšení kapacity pro zadržení vod z povodí rybníka a zlepšení kvality vody v rybníku. Současně s realizací tohoto projektu proběhla jako samostatná akce i úprava zeleně v okolí rybníka, která zahrnovala likvidaci nevhodných dřevin a ošetření vzrostlých stromů na hrázi. Realizace projektu dále přispěla ke zlepšení životního prostředí v obci, ke zlepšení vzhledu obce a také ke zvýšení bezpečnosti, kdy se odbahněním zvýší reteční schopnost rybníka v problémové části obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 490 731,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 439 540,00 Kč
 
Celková částka: 2 930 271,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena