Revitalizace zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Benátky nad Jizerou
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03348
Zahájení projektu: 7. 6. 2010
Ukončení projektu: 29. 8. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Realizace projektu je rozdělena do 2 etap, a to podle řešených lokalit. V 1. etapě bude řešen nástupní prostor k zámku a v 2. etapě úpravy stromů, keřů a keřových skupin v zámeckém parku.
Byl proveden dendrologický a kvalitativní průzkum stávajících dřevin. Celkem bylo hodnoceno 61 stromů a 60 keřů. Po provedení průzkumů byly stanoveny následující závěry: v 1. etapě nebude žádný strom odstraněn, jeden strom a keře o rozloze 98m2 budou přesazeny. Nově bude vysázeno 7 kusů nových stromů a 675 kusů keřů ve formě živých plotů i solitérních keřů. V rámci 2. etapy je k odstranění určeno 10 fyziologicky dožívajících, krátkověkých a deformovaných stromů. K odstranění je určeno celkem 482 m2 přestárlých a deformovaných keřů a 287 m2 je určeno k přesazení. Budou odstraněny nálety. Nově bude vysázeno 61 stromů a 2087 ks keřů ve formě živých plotů, zapojených i solitérních keřů.
Výsadby náhradních dřevin vycházejí ze stanovištně odpovídajících podmínek. Zvýšení krajinářské hodnoty umožní i odstranění druhově nežádoucích dřevin, které jsou zde z hlediska přírodních podmínek a kompozice parku nepřirozené. Obnova původního sadu v prostoru pod vodojemem je zaměřena na využití okrasných ovocných dřevin formou protierozních výsadeb ve svažitém území.
Základní myšlenkou vegetačních úprav v 1. etapě ? nástupní prostor k zámku - je zdůraznění historické příjezdové cesty k zámku dosadbou věkovitého stromořadí (Tilia cordata, Tilia platyphylla) za současného vymezení cesty linií stříhaných kubusů z listnatých keřů. Ve 2. etapě budou řešeny sadové úpravy, obnoveny stávající parkové cesty s mlatovým povrchem a rekonstruován formální barokní parter. Ústředním prostorem sadových úprav parkové části je nově zřizovaný parter před západním průčelím zámku, jehož součástí je rovinný parter. Jeho plocha je rozdělena do čtyř vegetačních polí zvýrazněných obrubami z buxusu. Linky parteru jsou z drobnokorunného stromořadí. Navazující plocha je pojata jako stylizovaná štěpnice. Pod vodojemem z 30. let minulého století bude založen ovocný sad z máloplodících druhů jabloní a hrušní. V další části parku jsou ponechány výrazné solitéry okrasných stromů z pozdějších krajinářských úprav.
Krajinářská část bude doplněna několika bodovými výsadbami mladých listnatých stromů navazujících na stávající druhovou skladbu dřevin.
Jižní cíp parku pod vodojemem z 30. let bude znovuosázen reminiscenčně pojatými ovocnými výsadbami. Ovocný sad bude založen z máloplodících okrasných druhů (Malus, Primus).
Při realizaci sadovnických úprav budou dodržovány normy Sadovnictví a krajinářství (ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).
Cestní systém je řešen v souladu s historickými prameny. U stávajících i navrhovaných cest jsou povrchy řešeny s využitím přírodní mlatové úpravy v kombinaci s okraji ze žulové dlažby. Revitalizovány budou trávníky v celém areálu zámku.
Projekt podpoří stav biodiversity, díky odstranění druhově nevhodných dřevin, které se nahrazují místně odpovídajícími dřevinami
Navrhované řešení vychází z historické dokumentace města Benátky nad Jizerou, historických map a novodobých průzkumů a projektů. K projektu bylo vydáno souhlasné stanovisko NPÚ, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze a oddělení památkové péče odboru stavebního a rozvoje města a regionu Magistrátu města Mladá Boleslav (viz příloha žádosti).
Velká pozornost bude věnována následné údržbě revitalizované zeleně (pravidelná zálivka, přihnojování a odplevelení po dobu několika vegetačních sezón). Nezbytná je důsledná ochrana založené stromové vegetace proti mechanickému poškození bázi při seči a ochrana před vandalismem, živelným pohybem návštěvníků a pojezdem těžké mechanizace na založených keřových plochách.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 711 230,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 478 452,00 Kč
 
Celková částka: 3 189 683,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena