Obecní rybník Heršpice - odstranění havarijního stavu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Heršpice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01689
Zahájení projektu: 8. 8. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2008
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obecní rybník Heršpice byl vybudován v polovině minulého století na vodním toku Buchlová. Vodní nádrž se nachází na území přírodního parku Ždánický les a zároveň je součástí přírodní památky Jalový dvůr.
Projekt řešil odstranění netěsnosti tělesa hráze vzniklé patrně po vyhnívajících kořenech. Nádrž je chráněna proti přeplnění přelití vody přes těleso hráze kašnovitým přelivem, který v současné době má průsak kolem porušených opěrných zdí. Hráz je porostlá náletovým porostem nevhodných dřevin. Boční hráze jsou poškozeny, deformovány a jsou zde patrné průsakové cesty. Tento havarijní stav rybníka představuje ohrožení pro populaci obojživelníků zařazených v kategorii silně ohrožených druhů a zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený. Dále je nebezpečí zalití komunikace III. třídy s případným ohrožením životů lidí a majetku. Projekt řešil provedení celkovou rekonstrukci hráze se sanací otevřených průsakových cest. Oba břehy byly zabezpečeny proti abrazi. Bezpečnostní přeliv byl při opravě doplněn zavazovacími žebry. Nutná oprava požeráku a schodiště. Projekt zahrnoval také plošné odbahnění a zahloubení přítoku do rybníka. Byl vytvořen oddělený mokřad, nepřístupný pro ryby a náhradní biotop vytvořením mělkých tůní. Realizace stavby zahrnovala kácení nevhodných stromů a keřových porostů s následnou výsadbou autochonních druhů dřevin.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 783 597,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 726 517,00 Kč
 
Celková částka: 11 510 115,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena