Mlýnský rybník v Suchomastech - obnova retenčního prostoru

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Suchomasty
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01719
Zahájení projektu: 10. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Rybník byl zanesen silnou vrstvou splavenin, které výrazně snižovaly jeho kapacitu a retenční schopnost. Jedná se o víceúčelovou nádrž, která má pro obec přínos nejen jako krajinotvorný a estetický prvek, ale i přírodovědný. Předmětem tohoto projektu bylo proto odtěžení splavenin v množství cca 10 800 m3, urovnání pláně, obnova rybniční strouhy a uložení vytěženého sedimentu na dočasnou deponii.

Cílem projektu bylo zajištění dobré vodohospodářské funkce rybníka, obnova jeho retenční funkce s příznivým dopadem na povodňovou ochranu, obnovení funkce významného krajinného prvku s příznivým ovlivněním vodního režimu v krajině, vytvoření životního prostředí pro vodní flóru a faunu. Důsledkem navrhovaných úprav bylo především vytvoření estetického ekosystému v zastavěné části obce s efektem zpomalení odtoku vody z krajiny a vytvoření hodnotného přírodního prostředí v obci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 187 412,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 738 954,00 Kč
 
Celková částka: 4 926 367,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena