Paramo, a.s. - rekonstrukce skladovací nádrže kapalných uhlovodíků VR28

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: PARAMO, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/5.1.00/08.02557
Zahájení projektu: 25. 9. 2009
Ukončení projektu: 14. 6. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce skladovací nádrže kapalných uhlovodíků (VR 28).

Projekt lze hodnotit z hlediska zákona o prevenci závažných havárií jako investiční akci přinášející výrazné snížení environmentálních rizik, které je možno kvantifikovat snížením tohoto typu rizik o více než 90% ve srovnání se situací nerealizace projektu. Projekt splňuje zároveň synergický efekt spočívající v řešení nejen environmentálních rizik podle zákona o prevenci závažných havárií, ale též ve smyslu realizace opatření eliminace negativních faktorů a dopadů dle zákona č. 76/2002 Sb. Projekt je tedy svým zaměřením realizován jako komplexní s logickou návazností a řešením v souladu s celkovým rozvojem a směřováním žadatele k ekologicky šetrné výrobě.

Projekt je realizován jako součást dlouhodobé koncepce žadatele směřující k odstranění nebo významnému omezení zdrojů potencionálních rizik pro životní prostředí při všech výrobních aktivitách.

U stávající nadzemní ocelové skladovací nýtované nádrže VR28 bude odstraněna střecha, čímž vznikne havarijní jímka, do které bude umístěna nová ocelová nádrž. Nádrž bude připojena na stávající potrubní rozvody a bude vybavena dle požadavků ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny následujícím zařízením: PCHZ - drenčerovým chladícím zařízením, měřením maximální hladiny nádrže, kontinuálním měřením hladiny a měřením teploty. Bude provedena zkouška svařitelnosti plechů stávající nádrže a prověřena tloušťka pláště. V případě nevyhovující tloušťky pláště bude provedena oprava na požadovanou hodnotu. Plášť nádrže bude v části nad havarijní jímkou zaizolován, čímž bude zabráněno rozstřiku skladovaného média mimo havarijní jímku. Havarijní jímka bude opatřena PCHZ dle výše uvedené ČSN 65 0201. Okolní terén bude stržen do hloubky 10 cm a vyštěrkován.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 027 815,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 416 673,00 Kč
Soukromé zdroje: 14 166 733,00 Kč
 
Celková částka: 23 611 222,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena