Sanační opatření k nápravě staré ekologické zátěže na bývalé základně SA v Rapotíně u Šumperka

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Rapotín
Registrační číslo: CZ.1.02/4.2.00/07.00451
Zahájení projektu: 19. 8. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je sanace bývalé skládky odpadů na lokalitě po Sovětské armádě v Rapotíně u Šumperka. Skládka sloužila výhradně pro potřeby Sovětské armády dočasně umístěné v Šumperku. Skládka se nachází v prostoru, který sloužil jako střelnice pozemních vojsk. Je zde uložen odpad neznámého původu s možností výskytu i nevybuchlé ostré munice. Skládka nesplňuje požadavky na zabezpečení dle platné legislativy, byla zjištěna kontaminace zemin NEL s PAU, dále byla zjištěna kontaminace podzemní vody ClU, PAU, NEL a expozice povrchového toku NEL původem z posuzované zóny skládky. Kontaminanty jsou vázány v nesaturované zóně a jsou vymývány průsakovými vodami do podzemních vod a dále do povrchových vod místního potoka, který zájmovou oblast obtéká. Pro vyřešení vlivu skládky na životní prostředí, včetně možnosti realizace výstavby rodinné zástavby v blízkém okolí lokality, je nezbytné přistoupit k aktivnímu sanačnímu zásahu. Jako nejefektivnější metoda sanování dané skládky byla zvolena metoda odtěžení nadloží na mezideponii, odtěžení veškerých znečištěných zemin, jejich úprava a odstranění v příslušném zařízení pro nakládání s odpady s následnými terénními úpravami vč. biologické rekultivace. Tato metoda se jeví jako nejvhodnější z hlediska složení tělesa skládky a okolního prostředí. Sanační opatření zahrnuje monitoring kvality odtěžených zemin, monitoring podzemní a povrchové vody v prostoru skládky a jejího okolí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 708 228,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 477 922,00 Kč
 
Celková částka: 23 186 150,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena