Realizace úspor energie v MŠ Zámecká a MŠ Spořilov - Jilemnice

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Jilemnice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00994
Zahájení projektu: 28. 7. 2008
Ukončení projektu: 21. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Budovy MŠ Spořilov a MŠ Zámecká jsou ve vlastnictví žadatele (Město Jilemnice) a jsou spravovány příspěvkovou organizací MŠ Jilemnice. Jeden z pavilónu MŠ Spořilov obývá Dětské centrum, které vzniklo v roce 1992 jako pokračovatel Zvláštního dětského domova. V roce 1998 město Jilemnice ve spolupráci s VZP Semily a referátem sociálních věcí OkÚ v Semilech zřídilo toto nestátní zdravotnické zařízení s právní subjektivitou pro děti s různými typy postižení do 10 let.
Objekt MŠ Spořilov byl postaven v roce 1977, komplex budov čp. 994 a parcely dotčené stavbou jsou ve vlastnictví žadatele. Komplex je rozdělen do následujících objektů: MŠ - pavilon A a B, hospodářský pavilon, Dětské centrum a spojovací chodba, objekt disponuje vybavenou funkční kuchyní, kapacita objektu 250 osob. Od roku výstavby neprošel objekt žádnou zásadní přestavbou. Jedná se o panelový objekt o dvou nadzemních podlažích. Obvodový plášť objektu je z panelů o tloušťce 300 mm, okna jsou dřevěná. Nosnou konstrukci střechy tvoří panel, všechny konstrukce neodpovídají současným normovým požadavkům na součinitel prostupu tepla, objekt vykazuje klasické závady vyskytující se v panelové výstavbě. V rámci projektu byla provedena izolace obvodového pláště objektu MŠ Spořilov, střecha byla zateplena metodou s novými hydroizolačními vrstvami. Okenní výplně byly vyměněny za nové, splňující požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Navrhované úpravy byly v souladu s vybranou variantou z energetického auditu vytvořeného v lednu 2008 společností Delta final, s. r. o.
Budova MŠ Zámecká je samostatně stojící zděný dům, který byl vystavěn kolem roku 1975, od výstavby neprošel žádnou zásadní přestavbou. Skládá se ze dvou pavilonů mateřské školy, hospodářského pavilonu a spojovací chodby. MŠ Zámecká má kapacitu 120 dětí a je vybavena funkční kuchyní. Konstrukčně je objekt školy zděný z plynoslikátových tvarovek tl. 250 mm, okna jsou ocelovo hliníková dvojitá s těsněním, vstupní dveře jsou dřevěné a ocelo-hliníkové. Veškeré výplně otvorů jsou původní. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí neodpovídají současným požadavkům. Projekt řešil následující opatření vedoucí ke snížení spotřeby: provedení výměny stávajících výplní otvorů za nové, splňující požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla; provedení kontaktní tepelné izolace vnějšího obvodového pláště s povrchovou úpravou; provedení tepelné izolace střechy dodatečným vložením tepelné izolace do konstrukce krovu. Navržené stavební úpravy byly voleny podle výsledků energetického auditu zpracovaného společností Delta final, s. r. o.
Realizace projektu přinesla příznivý dopad nejenom uživatelům projektu, ale také žadateli a jeho příspěvkové organizaci - díky snížení energetické náročnosti objektů se výrazně snížil náklady na provoz budov. Uživatelé objektu (zaměstnanci, děti, rodiče) ocení především dopady realizace projektu - zlepšení vnitřního i vnějšího prostředí budov, zlepšení stavebně technického stavu budov či zlepšení bezpečnosti provozu zařízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 564 973,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 040 876,00 Kč
 
Celková částka: 13 605 850,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena