Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31502
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

"Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu" je inovace vzdělávacího programu Gymnázia Jana Palacha se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání a zatraktivnění výuky pro žáky Gymnázia Jana Palacha.
Potřebnost realizace projektu je dána nejen kurikulární reformou českého školství, a z ní vyplývajících požadavků, ale především vyplývá z výsledků dotazníkových šetření, která probíhala mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Z výsledků všech šetření jednoznačně vyplývá, že musí být kladen důraz na nové a moderní formy výuky, je nezbytné pokračovat v procesu vybavování školy moderními pomůckami a technologiemi a je třeba racionálně přizpůsobovat formu a obsah výuky. Musíme dát prostor např. projektovým aktivitám, snažit se žákům otevírat nová poznání a spojit teoretické poznatky s praxí a prožitkovou pedagogikou. V celém projektu bude kladen důraz na environmentální , hudebně-estetickou výchovu a kariérní poradenství.
V projektu chceme vytvořit učební plán a osnovy v novém školním vzdělávacím programu s důrazev na vybrané vzdělávací oblasti, zpracovat učební, metodické a didaktické materiály a zatraktivnit žákům některé předměty (prostřednictvím spolupráce s VŠ, exkurzemi, aj.). Do vzdělávací oblasti člověk a kultura začleníme výuku hudby jako součást nově vzniklého předmětu Umění a kultura. Součástí projektu bude inovace a realizace poradenských služeb pro žáky gymnázia, které sezaměří především na oblast kariérního poradenství.
S výše uvedenými aktivitami bude souviset rozšiřování kvalifikace pedagogů prostřednictvím rozvoje jejich interakčních a komunikačních dovedností, zdokonalení v psychodidaktice a metodice a rozvojejejich schopností v oblasti práce s výpočetní technikou.
Na realizaci projektu se budou podílet jednotliví pedagogové a zaměstnanci Gymnázia Jana Palacha Praha 1.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 801 483,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 660 276,00 Kč
 
Celková částka: 4 461 760,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena