Genetika do škol aneb biologie trochu jinak

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31373
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V současnosti se biologie dostává do popředí zájmu veřejnosti. Důvodem jsou převratné objevy v molekulární biologii a v genetice. Termíny jako klonování, geneticky modifikované organismy, kmenové buňky, transplantace, genové inženýrství, genová terapie, mutace a transformace DNA, genová regulace, DNA identifikace osob, se dotýkají každého občana.
První cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci škol hl. m. Prahy, kteří si zvýší odbornou kvalifikaci a vzdělání v oblasti biologie a genetiky. Druhou cílovou skupinou jsou studenti středních škol. Mnozí z nich mají před sebou rozhodování o volbě budoucího povolání. Naší snahou je, abychom populárně, a přitom vědecky přesně, ukázali biologii a genetiku jako vědecké obory, které v sobě skrývají nesčetné možnosti a řešení tajemství života. Například v oblasti léčby rakoviny, poranění míchy, infekčních nemocí, dědičných zátěží apod.
Cíle prioritní osy je dosahováno skrze podporu vzdělávání v oblasti zavádění nových metod a forem práce do výuky. Vzdělávání je především zaměřeno na získávání praktických dovedností v oblasti molekulární biologie a genetiky.
Cesta ke stanovenému cíli spočívá v sestavení ucelené a logické řady laboratorních cvičení. Řada bude využívat jak klasické laboratorní postupy, tak hotové laboratorní soupravy externích dodavatelů.
V rámci projektu proběhne pilotní kurz pro učitele gymnázia. Poté budou probíhat souběžně dvě klíčové aktivity: ověřování výukových postupů u studentů gymnázia a kurzy pro pražské pedagogy. Biocentrum vzniklé v rámci projektu "Genetika do škol" bude těmto učitelům k dispozici pro vlastní výuku jedenkrát v týdnu.
Výstupem projektu budou metodické materiály a návody ověřené a vyzkoušené v pedagogické praxi.
Plánované aktivity (vedení kurzů pro učitele i výuku studentů) budou realizovat učitelé biologie (příp. chemie) gymnázia za pomoci učebních pomůcek, výukových materiálů a služeb externích dodavatelů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 940 622,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 224 815,00 Kč
 
Celková částka: 8 165 437,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena