Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/08.0080
Zahájení projektu: 27. 6. 2008
Ukončení projektu: 15. 4. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Délka rekonstruovaného úseku 13,460 km. Traťová rychlost současná 70-80 km/h, po rekonstrukci 80-100 km/h. Rekonstrukce železničního svršku-nový S 49 12 572 m, regenerovaný 4 136 m. Nová nástupiště (zast. Zábřeh na Moravě, žst. Postřelmov, žst. Bludov a žst. Šumperk) jsou navržena s výškou nástupní hrany 550 mm nad temeno kolejnice. Konstrukce nástupišť splňují požadavky na bezpečný pohyb slabozrakých osob a osob se sníženou schopností pohybu. Přístup na nástupiště je zabezpečen bezbariérově, bez přecházení přes hlavní dopravní kolej. V žst. Postřelmov je přístup na ostrovní nástupiště řešen mimoúrovňově, podchodem. Rekonstrukce mostních objektů na třídu zatížitelnosti D4-12 mostů a 15 propustků. V rámci stavby budou rekonstruováno 12 železničních úrovňových přejezdů a 2 přechody. Jeden úrovňový přejezd bude zrušen. Všechny přejezdy a přechody budou zabezpečeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS). Technologie nových PZS bude umístěna do typových reléových domků.
Modernizace sdělovacího zabezpečovacího zařízení 3. kategorie-staniční zabezpečovací zařízení elektronické-3 stanice, traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie-7 720 m, výhybkové jednotky zabezpečené staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie-29 ks, přejezdové zabezpečovací zařízení nové 13 ks. Sdělovací zařízení-traťový kabel 16 700 m, optický kabel 14 250 m, rozhlasové zařízení-3 stanice a 1 zastávka, elektrická požární signalizace-3stanice+měnírna a spínací stanice, elektrická zabezpečovací signalizace-2 stanice+měnírna a spínací stanice. Nové rozvodny nn-3 ks, elektrický ohřev výhybek-42 ks. Délka elektrizovaných kolejí po realizaci stavby 22 350 m, trakční měnírna 1 ks. Releové domky-11 ks, protihlukové stěny-2 423 m, individuální protihluková opatření-21 obytných domů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 081 731 376,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 236 504 742,00 Kč
 
Celková částka: 1 318 236 119,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena