Informace o výzvě

Oblast podpory podpoří následující typy činností:

1. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v
    oblasti kurikulární reformy.
a. podpora tvorby a realizace DVPP pro práci se žáky na pracovištích v podnicích a
   firmách pro vybrané obory vzdělávání (viz Příloha č. 1 k textu výzvy) zejména pro
   obory tříleté s výučním listem (žáci nejsou v tomto případě oprávněnou CS a jejich
   zapojení nemůže být financováno)
b. realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve
   spolupráci s odborníky z řad zaměstnavatelů Ústeckého kraje včetně veřejné správy
   a NNO
c. podpora tvorby a realizace DVPP a metodických materiálů pro práci s žáky
   s poruchami učení a chování na středních školách a školských zařízeních,
   navazujících na postupy a metody, využívané ve školách základních včetně tvorby
   výukových a metodických materiálů v multimediální formě (včetně e-learningové
   formy) pro potřeby pedagogických pracovníků
d. podpora studijních pobytů odborných pedagogických pracovníků škol a školských
   zařízení k seznámení se s moderními používanými technologiemi, řídicími procesy a
   kontrolními systémy používanými zaměstnavateli
e. podpora vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a SŠ
f.  podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků
g. podpora DVPP v mateřských školách

2. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v
oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích
a. podpora vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
   v jednotlivých oblastech Ústeckého kraje ve vztahu k místním specifikům a
   jednotlivým sektorům hospodářství s ohledem zahraniční investory v dané lokalitě
b. podpora studia k rozšíření kvalifikace pro získaní způsobilosti vyučovat další
   předměty (cizí jazyk) (dle § 6b Vyhlášky 317/2005 Sb.)

3. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v
    oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel
a. podpora zahraničních odborných stáží a praxí pedagogických pracovníků u
    zaměstnavatelů včetně jazykové přípravy
b. podpora tvorby a realizace programů DVPP zaměřených na provázání kompetencí
    učitelů předmětů odborného výcviku (praktického vyučování) a učitelů odborných
    předmětů v teoretickém vyučování
c. podpora tvorby metodických materiálů pro DVPP zaměřeného na aktuální informace
    o moderních technologiích ve výrobní sféře
d. podpora tvorby a realizace DVPP zaměřeného na osvojení si moderních technologií
    a nejnovějších poznatků (krátkodobé stáže např. u zaměstnavatelů)
    Přehled skupin oborů, na které se vztahuje podpora v rámci výše uvedených aktivit, je
    uveden v příloze č. 1 této výzvy

4. Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení
   a personální politiky.
a. podpora aktivit vedoucích k implementaci firemních metod a příkladů dobré praxe
   do oblasti řízení školství
b. podpora tvorby a realizace programů DVPP zaměřených na komunikaci s pracovníky
   organizace
c. podpora tvorby a realizace programů DVPP - učící se organizace
d. podpora vzdělávání zaměřeného na vedení pedagogických týmů

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena