Informace o výzvě

Oblast podpory podpoří následující podporované aktivity :
 
1. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně
   pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími
   potřebami
 
· Zkvalitnění diagnostiky, vytváření metodik vyrovnávacích a podpůrných opatření a
  metodických postupů pro práci se žáky se SVP
· Výměna zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se SVP a příkladů
  dobré praxe.
· Projekty zaměřené na vznik a rozvoj metodických a konzultačních pracovišť při školách
  samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Speciální pedagogové z těchto
  pracovišť budou poskytovat metodickou podporu pedagogům běžných škol ve svém okolí
  při individuální integraci žáků s SVP.
· Podpora odborných poradenských pracovišť pro poskytování služeb poradenství,
  speciálně pedagogických a psychologických služeb jako předcházení rizikovému chování
· Podpora zavádění inovativních postupů do preventivních aktivit či do výuky, motivace
  pedagogických pracovníků k jejich využívání

2. Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
· Projekty zaměřené na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním
  a jejich rodičům – tedy projekty, v jejichž rámci jsou poskytovány komplexní služby
  zahrnující například i pedagogickou a sociální intervenci – dětem od tří let věku do
  nástupu na ZŠ a jejich rodičům.
· Projekty, v jejichž rámci budou realizovány semináře pro zřizovatele, ředitele a
  pedagogické pracovníky škol o významu vzdělávání dětí se sociokulturním
  znevýhodněním již v předškolním věku, o významu, potřebě a mechanizmech
  inkluzívního vzdělávání, o možnostech využívání a efektivitě vyrovnávacích mechanizmů
  při vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním v hlavním proudu vzdělávání.
· Projekty zaměřené na budování otevřených mateřských škol, které vytvářejí podmínky
  pro inkluzívní vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním v rámci hlavního
  vzdělávacího proudu, včetně zřizování pozice asistenta pedagoga v těchto školách.
· Projekty zaměřené na pilotní ověřování včasné péče o děti se sociokulturním
  znevýhodněním – například: programy zaměřené na podporu inkluzívního vzdělávání v
  mateřských školách; programy zaměřené na zvyšování kompetencí rodičů pro přípravu
  dítěte na úspěšné zahájení školní docházky; programy zaměřené na rozvoj spolupráce
  mezi rodinou a realizátorem předškolní přípravy; programy zaměřené na zvýšení počtu
  dětí absolvujících předškolní přípravu. U těchto projektů požadujeme jako výstup evaluaci
  a návrh dalších opatření.

3. Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod
  podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích
  plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
· Rozvíjení forem a metod inkluzívního vzdělávání (projekty zajišťující potřebnou podporu
  při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách)
· Rozvíjení podpůrných mechanismů zajišťujících speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků
  se sociokulturním znevýhodněním v běžných školách (mentoring, tutoring, využívání
  pedagogické a sociální intervence…)
· Rozvíjení takových metod a forem práce ve třídě, které zvyšují šance pro rovné zapojení
  dětí a žáků z kulturně či sociálně odlišného prostředí do škol hlavního vzdělávacího
  proudu.
· Projekty zaměřené na rozvíjení individuálního přístupu v rámci vzdělávání (rozvoj forem a
  metod práce se žáky s SPV, tvorba individuálních vzdělávacích plánů).
· Rozvíjení metod a forem práce v rámci školní výuky zaměřené na vyhledávání a práci s
  mimořádně nadanými dětmi a žáky, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů.
· Projekty zaměřené na postupné otevírání „běžných tříd“ v hlavním vzdělávacím proudu
  ve školách, dosud určených výlučně pro žáky s SVP a cílem transformace základních
  škol praktických na školy inkluzívní, vzdělávající ve všech mutací RVP pro základní školy
- vzdělávání pedagogů, zajištění učebních materiálů,zajištění didaktických pomůcek
· podpora spolupráce škol se školskými poradenskými organizacemi
· podpora aktivit škol v přípravě dětí a žáků k přechodu ze vzdělávání z MŠ na ZŠ a ze ZŠ
  na SŠ
· podpora pilotního ověřování organizačních forem vzdělávání podle individuálních
  schopností a zájmů žáků (spojování tříd, ročníků, skupinová výuka, individuální plány,
  využití moderních technologií)
· zapojení talentovaných dětí do mezinárodních činností a projektů
· podpora a realizace terapeutických dílen pro děti a žáky se SVP

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena