Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Strakonice
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/08.02057
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 27. 11. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Původní čistírna odpadních vod Strakonice byla několikrát rozšiřována a rekonstruována, takže v současné době je ČOV složena ze dvou odlišných technologických linek - dvoustupňové biologické filtrace a aktivace s předřazenou denitrifikací, přítok odpadních vod je rozdělován na tyto dvě linky. V tomto uspořádání není ČOV Strakonice schopna zajistit splnění nových požadavků na jakost vypouštěných odpadních vod, jak jsou uplatňovány na vypouštění městských odpadních vod v této velikostní kategoriikomunálních zdrojů znečištění. Základem předkládaného projektu je dlouhodobě připravovaná intenzifikace čistírny odpadních vod Strakonice, která je zaměřena zejména na zvýšení účinnosti čištění sloučenin dusíku a fosforu. Pro dosažení potřebné účinnosti ČOV bude nahrazena stávající linka biologické filtrace aktivačním systémem a stávající biologická linka bude doplněna na systém anaerobní kontaktor, regenerace kalu, denitrifikační a nitrifikační nádrže s následnými čtyřmi dosazovacími nádržemi.Tím bude umožněno čištění odpadních vod ve dvou samostatných čistírenských linkách s nitrifikací a denitrifikací. Doplněno bude zařízení kalového hospodářství, aby odpovídalo intenzifikované technologii čištění, podobně budou doplněny další potřebnésouvisející části a zařízení ČOV (dmychárna, monitorovací a řídící systém apod.), intenzifikce se dotkne všech částí ČOV). Součástí projektu je i opatření pro zachycování odlehčených dešťových průtoků a jejich následné čištění.
V souvislosti s intenzifikací dojde k mírnému zvýšení kapacity ČOV na 75 000 EO.
Dále v rámci projektu bude vybudována splašková kanalizace v lokalitě Dražejov, budou vytvořeny podmínky pro nové připojení Radošovic a umožněno připojení Mutěnic (kanalizace Mutěnice je řešena v rámci jiné akce) na ČOV Strakonice. V souvislosti s předpokládaným připojením obce Řepice bude rekonstruován sběrač E a kanalizační shybka přes řeku Otavu s dopojením na ČOV. V rámci projektu bude vybudována nová kanalizace v souhrnné délce 2309 m. Rekonstruováno bude 765,3 m kanalizačního sběrače E a shybka přes řeku Otavu v délce 136,75m. Na vybudované části kanalizace bude nově postupně napojeno cca 410 EO.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 190 816 196,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 33 673 446,00 Kč
 
Celková částka: 224 489 642,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena