Mapování rizika korupce v regionech

Projekt byl realizován v období od června 2017 do prosince 2019. Cílem projektu bylo zvýšení transparentnosti veřejné správy v souladu s tematickým cílem 11 Dohody o partnerství cestou snížení korupčních příležitostí a jednání, zavádění nástrojů hodnocení dopadů korupce, vzdělávání, posílení komunikace s veřejností a zavádění principů otevřeného vládnutí a podpory občanské participace.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2019
Programové období 2014–2020
Dílčí cíle projektu byly:
  1. Identifikace a popis korupčních rizik (úplatkářství, klientelismu, střetu zájmů, nepotismu i nepřímého úplatkářství) spojených s využíváním veřejných prostředků na úrovni regionálních a místních samospráv, formulace doporučení pro jejich minimalizaci;
  2. Posílení znalostí, dovedností a postojů zaměstnanců regionálních a místních samospráv v oblasti identifikace rizik korupce a její prevence;
  3. Posílení zapojení veřejnosti do kontroly účelnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky včetně prostředků ESIF na regionální a místní úrovni.

Kromě toho se projekt zaměřil na hodnocení zásadních koncepčních změn vyplývajících ze Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020 a to především v oblasti vyšší transparentnosti procesů, nastavení mechanismů zamezujících korupčnímu jednání při přípravě výzev a výběru projektů a identifikaci indikátorů korupce. 
 
V přílohách / připojených souborech naleznete:
  1. Závěrečnou zprávu obsahující souhrnnou analýzu všech výstupů, formulace rizik, příklady nejlepší praxe a doporučení na zlepšení (systémová i operativní opatření) s návrhem možného postupu.
  2. Shrnutí projektu v podobě letáku.
  3. Příručku pro odbornou veřejnost (zaměstnance veřejné správy i volené zástupce) shrnující hlavní korupční rizika, jejich identifikaci a nástroje jejich minimalizace doplněné o praktické příklady.
  4. Finální zprávu se závěry kvantitativních a kvalitativních šetření, obsahového monitoringu a výstupů dotazníkového šetření. 5. Závěrečná zpráva a doporučení v rámci vyhodnocení proveditelnosti jednotlivých dílčích cílů a akčního plánu pro implementaci Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 - 2020 (do 30.11.2017).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena