Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců

Evaluační projekt začal v březnu 2019 a končit bude v květnu 2021, realizátorem je Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s. Hlavním cílem projektu je vyhodnocení naplnění cílů Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 v oblasti integrace a sociálního začleňování cizinců, zejména začlenění na trh práce, a sestavení doporučení pro příští období 2021-2027. Prostřednictvím analýzy výzev a projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců, které byly vyhlášeny/financovány z ESF a AMIF v období 2014-2020, identifikuje dobrou praxi na úrovni plánování a nastavení výzev i realizace projektů a komplementarity mezi fondy (programy).

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2021
Programové období 2014–2020
Dílčí cíle projektu jsou:
  1. Analýza dopadu realizace projektů na příjemce v porovnání s deskripcí procesu administrátorů výzev a vyhodnocení podmínek, ve kterých se poskytují služby vedoucí k sociálnímu začleňování a integraci cizinců.
  2. Popis dopadů projektů na kvalitu života lidí s migrační zkušeností a vyhodnocení, jak opatření vedla k prevenci či zmírnění sociální exkluze.
  3. Identifikace oblastí zacílení, které vypadly z možnosti podpory; a naopak oblastí, kde je podpora neefektivní.
 
V přílohách / připojených souborech naleznete průběžné výsledky:
  • Průběžnou evaluační zprávu
  • Manažerské shrnutí
  • Shrnující leták

Závěrečná zpráva se souhrnnou analýzou včetně doporučení bude doplněna po skončení projektu.
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena