Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 20 - Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů

Př. 20 - Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů

Cílem metodického pokynu pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 (dále pouze MP řízení rizik 2014–2020) je zavedení systematického přístupu k identifikaci, hodnocení, zvládání, monitorování a vykazování všech významných rizik systémovým, jednotným a integrovaným způsobem tak, aby tato rizika byla minimalizována a včas eliminována. Cílem MP řízení rizik 2014–2020 je také dosáhnout stavu, kdy rizika, která jsou komunikována s Národním orgánem pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství (dále pouze NOK), mají srovnatelnou vypovídající hodnotu a je možné s nimi dále pracovat, předat návrhy na jejich minimalizaci na vyšší úroveň a následně přijímat nápravná opatření pro snížení významnosti rizika a to nejen z úrovně řídícího orgánu či NOK, ale například i vlády.

Dne 18. prosince 2023 bylo k metodickému pokynu vydáno Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 5 ve věci ukončení reportování rizik s ohledem na aktuální fázi implementace programového období 2014-2020. Metodické stanovisko nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena