Obnovení původního krajinného rázu v okolí rozhledny Travičná

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Tvarožná Lhota
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0005997
Zahájení projektu: 27. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvoření ze stávajícího pole louky s rozptýlenou zelení, což povede k posílení ekologické funkčnosti krajiny, protierozní funkce krajiny a vytvoření vhodných biotopů pro zvláště chráněné druhy ptáků, netopýrů, plazů, obojživelníků a hmyzu. Jedná se o plochu o výměře 12 ha, která je umístěna v katastru obce Tvarožná Lhota, parc.č. 2812/104,2812/4,2813/1,2812/110,3555/2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 261 916,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 315 479,18 Kč
 
Celková částka: 1 577 396,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena