Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je soubor aktivit, které doplňují a aktualizují celkové znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody, a to především v tzv. chráněné krajině. Projekt obsahuje části zaměřené na plošné mapování a cílený monitoring vybraných druhů a skupin druhů. Jedna část je zaměřena na zhodnocení dopadů vybraných typů managementu. Významnou část pak představuje provedení inventarizačních průzkumů v maloplošných chráněných územích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 298 103 862,88 Kč
 
Celková částka: 298 103 863,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena