Mokrad Štulbach

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ing. Pavel Fešar
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004920
Zahájení projektu: 19. 1. 2018
Ukončení projektu: 27. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem investora je revitalizovat lokalitu Štulbach revitalizací mlýnského náhonu, vybudováním dvou mokřadů a obnovou (rozšířením) stávající mokřadní tůňky. Účelem stavby je jímání vody v krajině, zlepšení odtokových poměrů lokality a vytvoření lokálního biocentra s krajinotvorným prvkem. Jedná se o realizaci v ÚSES. Stavba bude provedena na pozemcích v k. ú. Horní Moštěnice, p. č. 851/1, 857/3, 1493/1 ve vlastnictví žadatele a na p.č. 1492/1, 1492/9 a 1492/15 ve vlastnictví Povodí Moravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 583 917,00 Kč
 
Celková částka: 7 583 917,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena