Geometrické zaměření a značení CHÚ ve Středočeském kraji IX.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006633
Zahájení projektu: 24. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na dokončení implementace evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a označení evropsky významných lokalit. Celkem se jedná o 31 evropsky významných lokalit. Projekt konkrétně zahrnuje zajištění geodetického zaměření hranic za účelem zapsání územní ochrany do katastru nemovitostí a do Ústředního seznamu ochrany přírody (USOP), nákup tabulí a označení jednotlivých území v terénu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 331 005,71 Kč
 
Celková částka: 2 331 006,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena