Drobné vodní plochy (tůně a mokřady) obora Radějov II. a III. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: "Sdružení na ochranu bělokarpatských luk, z.s."
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002576
Zahájení projektu: 12. 5. 2017
Ukončení projektu: 14. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem podpory je výstavba vodních tůní v k.ú. Radějov u Strážnice a k.ú. Tvarožná Lhota. V rámci realizace akce bude vyhloubena soustava zemních tůní. Záměrem je realizace řady drobných vodních ploch, které by zadržely vodu v krajině a tím zlepšily hydrologické poměry, přispěly k větší biodiverzitě řešeného území, vylepšily přírodní poměry a zvýšily ekologicko-stabilizační funkci dané lokality.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 794 179,16 Kč
Národní soukromá částka: 698 544,79 Kč
 
Celková částka: 3 492 724,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena