Nový systém nakládání s odpady v obci Slup

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Slup
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003993
Zahájení projektu: 20. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů a papíru a bioodpadu od občanů obce a tím i snížení množství odpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 910 222,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 160 627,50 Kč
 
Celková částka: 1 070 850,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena