Navýšení kapacity separovaného sběru odpadů v obci Jirny

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jirny
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007314
Zahájení projektu: 11. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je navýšení kapacity odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu od občanů obce Jirny. Navýšením kapacity separovaného sběru odpadu budou mít občané obce Jirny možnost ve větší míře třídit papír, plasty, sklo a bioodpad a tím zvýšit celkovou účinnost tříděného sběru komunálních odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 021 002,50
Veřejné zdroje ČR: 356 647,50
 
Celková částka: 2 377 650,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena