Intenzifikace systému shromaždování odpadu FCC Neratovice, s. r. o

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: FCC Neratovice, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003110
Zahájení projektu: 26. 12. 2017
Ukončení projektu: 18. 10. 2018

Informace o projektu

Předložený projekt je zaměřen na zavedení systému separace a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ve vybrané části města (spádové území) s cílem snížit množství ukládaných odpadů na skládku a zvýšit celkové využití odpadů ve spádovém území ve Středočeském kraji.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 197 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 592 500,00 Kč
 
Celková částka: 4 790 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena