Intenzifikace systému sberu BRKO Vlastimil Barták

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vlastimil Barták
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002969
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Ukončení projektu: 24. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, resp. intenzifikaci systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na BRKO. Realizací projektu dojde k doplnění technologie ke sběru bioodpadů a k následnému zpracování separovaného bioodpadu v zařízení určeném k využívání odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 274 184,00 Kč
Národní soukromá částka: 224 856,00 Kč
 
Celková částka: 1 499 040,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena