Intenzifikace systému sberu BRKO Ivana Cechová

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: František Cech
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002903
Zahájení projektu: 16. 4. 2018
Ukončení projektu: 30. 5. 2019

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, resp. intenzifikaci systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na BRKO. Realizací projektu dojde k doplnění technologie ke sběru bioodpadů a k následnému zpracování separovaného bioodpadu v zařízení určeném k využívání odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 686 290,00 Kč
Národní soukromá částka: 121 110,00 Kč
 
Celková částka: 807 400,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena