Intenzifikace sběru bioodpadu v okolí Vimperku

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: LIMASTAV CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003599
Zahájení projektu: 20. 12. 2017
Ukončení projektu: 19. 9. 2018

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob (pouze velkoobjemové kontejnery) na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 305 650,00
Národní soukromá částka: 583 350,00
 
Celková částka: 3 889 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena