Optimalizace vodního režimu a odtoku z krajiny ve střední části povodí Zavadilky

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Horní Smržov
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002260
Zahájení projektu: 4. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2018

Informace o projektu

Obec Horní Smržov je ohrožená povodněmi. Povodňovým ohrožením trpí cca 28 obyvatel obce. Tento fakt je zanesen do vodohospodářského plánování dokumentem "Riziková území při přívalových srážkách v ČR". Předmětem projektu je analýza odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v souladu s aktuální platnou metodikou MŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 760 061,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 134 128,50 Kč
 
Celková částka: 894 190,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena