Odkanalizování části města Havířova - lokalita Fryštátská a okolí

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004725
Zahájení projektu: 18. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019

Informace o projektu

Účelem navrhované stavby je odkanalizování ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká a části ulic Hornosušská, Malá a Veveří v městské části města Havířova - Prostřední Suchá. Stavba představuje výstavbu splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 1800m, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod celkové délky 517m. Součástí stavby jsou odbočky k napojovaným nemovitostem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 817 674,65
Veřejné zdroje ČR: 2 791 354,35
 
Celková částka: 24 812 039,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena