MALÝ BOR - KANALIZACE A ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Malý Bor
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001331
Zahájení projektu: 17. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k výstavbě splaškové oddílné kanalizace zakončené centrální ČOV v obci Malý Bor. ČOV je navržena pro 500 EO jako mechanicko - biologická. Projekt řeší komplexně čištění splaškových odpadních vod z obce Malý Bor a místních částí v působnosti obce Malý Bor, tj. Týnec a Hliněný Újezd, kdy splaškové odpadní vody z místních částí budou sváženy na centrální ČOV, kde bude umístěna provzdušňovaná svozová jímka. Real. projektu dojde ke zlepšení kvality vod v Mlýnském potoce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 191 656,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 916 174,73 Kč
 
Celková částka: 34 810 442,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena