KANALIZACE A ČOV KAMENNÁ, ROHLE

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Svazek obcí BRADLO
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004855
Zahájení projektu: 26. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Informace o projektu

Záměrem projektu je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 65 577 367,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 572 476,58 Kč
 
Celková částka: 102 866 458,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena